Privacyverklaring De Romph Opticiens

De Romph Opticiens handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese privacywetgeving.   
De Romph Opticiens heeft een Privacy Officer.  De contactgegevens van de Privacy Officer van De Romph Opticiens zijn

De heer B. de Romph
Mailadres: bart@deromphopticiens.nl
Tel nr: 0182611004

Doel verwerking persoonsgegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens verstrekt.  Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kan De Romph Opticiens u adequaat adviseren over de gezondheid van uw ogen, uw oogsterkte, de keuze tussen een bril en/of contactlenzen enzovoorts. De Romph Opticiens werkt samen met optometristen. Afhankelijk van uw behoefte kan gebruik worden gemaakt van een optometrist voor het verkrijgen van een algeheel medisch beeld (medische amnese) over de gezondheid van uw ogen. Ook is het mogelijk dat de optometrist u doorverwijst naar een oogspecialist of huisarts. 

U krijgt daarvoor een verwijsbrief, waarmee u zich kunt melden bij een oogspecialist van uw keuze of uw huisarts. De Romph Opticiens deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend. De Romph Opticiens slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER). 

Bescherming persoonsgegevens 
Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan. 

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken die van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, die noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. 

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze optiek en onze (klant)systemen; 
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • Door De Romph Opticiens worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie; 
 • De (persoons)gegevens worden door De Romph Opticiens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor De Romph Opticiens geldende wettelijke bewaartermijn;
 • Slechts indien u aan De Romph Opticiens uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren (om zo een beter beeld van de verbetering c.q. verslechtering van uw ogen te kunnen monitoren) bewaren wij uw persoonsgegevens langer. 
 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door De Romph Opticiens, dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. 

Bewaartermijnen
De bewaartermijn voor uw medische oogdossier is 20 jaar na uw laatste zorgverzoek (oogmeting of controleafspraak). De gegevens over aankopen van brilmonturen en accessoires bewaren wij gedurende de daarvoor geldende garantietermijn. Voor alle overige zaken geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. 

Uw rechten 
Bij De Romph Opticiens heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens; 
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens; 
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens; 
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens; 
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens. 

U kunt gebruik maken van deze rechten door een mail te zenden aan info@deromphopticiens.nl.  Wij zullen uw verzoeken binnen 4 weken na ontvangst afhandelen. Bij complexe verzoeken zullen we de termijn met 4 weken verlengen.   

Klachtenregeling 
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze Privacy Officer. 

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze Privacy Officer niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot 

De Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Wijziging privacyverklaring 
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring is gewijzigd sinds uw laatste bezoek aan onze website, zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen. 
Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring die op onze website is gepubliceerd. 

Waddinxveen, oktober 2023  

De Romph Opticiens